I love pinstripe suits.

I love pinstripe suits.

(Source: styleguy, via loveforfashion)